لیست برنامه های تلویزیونی دکتر نیلفروش زاده از مهر ماه سال۱۳۸۷

یکشنبه ۱۴/۷/۸۷ ساعت ۲۰:۰۰ برنامه جام جم ۲

یکشنبه ۵/۷/۸۷ ساعت ۷:۰۰ برنامه روز از نو شبکه ۲

دوشنبه ۶/۸/۸۷ ساعت ۱۳:۳۰ برنامه پوست و مو شبکه مهارت

روزهای فرد شبکه مهارت(۷) ۱۳:۳۰ برنامه های پوست و مو

یکشنبه های هر هفته ساعت ۱۹:۰۰ برنامه گذر تندرستی شبکه اصفهان

جمعه ۱۷/۸/۸۷ ساعت ۲۰:۱۰ برنامه کیمیای سلامت شبکه اصفهان

دوشنبه۱۸/۹/۸۷ ساعت ۹:۳۰برنامه سیب شبکه تهران

دوشنبه ۱۸/۹/۸۷ساعت ۹:۳۰ برنامه سیب شبکه تهران

شنبه ۲۳/۹/۸۷ساعت ۹ برنامه سیب شبکه تهران

پنج شنبه ۱۵/۱۲/۸۷ برنامه به خانه باز میگردم ساعت ۱۷:۰۰ شبکه تهران

پنج شنبه ۲۲/۱۲/۸۷ برنامه به خانه باز میگردم ساعت ۱۷:۰۰ شبکه تهران

شنبه ۱۷/۱۲/۸۷ ساعت ۲۰:۰۰ برنامه خانه ما جام جم ۲

جمعه ۲۳/۱۲/۸۷ ساعت ۲۰:۰۰ شبکه اصفهان

یکشنبه ۱۶/۱/۸۸ ساعت ۹ شبکه دو برنامه تصویر زندگی

پنج شنبه ۳۱/۲/۸۸ برنامه به خانه باز میگردم ساعت ۱۷:۰۰ شبکه تهران

شنبه ۲۳/۳/۸۸ ساعت ۱۲ شبکه دو برنامه تصویر زندگی

پنج شنبه ۲۸/۳/۸۸ برنامه به خانه باز میگردم ساعت ۱۷:۰۰ شبکه تهران

یکشنبه ۷/۴/۸۸ ساعت ۲۰:۰۰ برنامه خانه ما جام جم

از شنبه ۲۷/۴/۸۸ ساعت ۱۳:۳۰ برنامه های سوختگی شبکه آموزش هر روز

ازچهار شنبه ۲۴/۴/۸۸ ساعت ۱۷:۰۰ و تکرار شتبه ۱۳:۳۰ شبکه اصفهان برنامه های گذر تندرستی هر هفته

ازشنبه ۳۱/۵/۸۸ هر هفته ساعت ۱۰:۱۵ برنامه خانه فیروزه ای شبکه ۳

یکشنبه ۲۶/۷/۸۸ برنامه تصویر زندگی شبکه ۲ ساعت ۱۲:۳۰

یکشنبه۲۳/۹/۸۸ ساعت ۱۹:۴۵ برنامه خانه ما جام جم ۲

پنج شنبه ۳/۱۰/۸۸ برنامه به خانه باز میگردم ساعت ۱۷:۰۰ شبکه تهران

یکشنبه۴/۱۰/۸۸ ساعت ۱۹:۴۵ برنامه خانه مهر جام جم ۲

یکشنبه۱۶/۱۲/۸۸ساعت ۱۹:۴۵-۲۰:۳۰ برنامه خانه مهر جام جم ۲

پنج شنبه ۲۰/۱۲/۸۸ ساعت ۱۶:۳۰ برنامه به خانه باز میگردم شبکه تهران

یکشنبه۲۲/۱/۸۸ساعت ۹:۳۰ برنامه خانه مهر جام جم ۲

یکشنبه ۱۹/۲/۸۹ ساعت ۱۰:۰۰ برنامه خانه فیروزه ای شبکه ۳

جمعه ۱۵/۵/۸۹ برنامه خانه مهر ساعت ۱۸:۳۰ جام جم ۱

جمعه ۲۹/۵/۸۹ برنامه خانه مهر ساعت ۱۸:۲۰ جام جم ۱

جمعه ۲۳/۷/۸۹ ساعت ۱۸:۲۰برنامه خانه مهر جام جم ۱

یکشنبه ۷/۹/۸۹ ساعت ۱۱:۳۰ برنامه سیمای خانواده شبکه ۱

یکشنبه ۲۱/۹/۸۹ ساعت ۱۱:۳۰ برنامه سیمای خانواده شبکه۱

یکشنبه ۵/۱۰/۸۹ ساعت ۱۱:۳۰ برنامه سیمای خانواده شبکه ۱

پنج شنبه ۸/۱۰/۸۹ ساعت ۷:۳۰ برنامه روز از نو شبکه ۲

یکشنبه۱۲/۱۰/۸۹ ساعت ۱۲برنامه سیمای خانواده شبکه ۱

یکشنبه۳/۱۱/۸۹ ساعت ۱۲برنامه سیمای خانواده شبکه ۱

یکشنبه۲۴/۱۱/۸۹ ساعت۳۰ :۱۲برنامه سیمای خانواده شبکه ۱

یکشنبه۱۵/۱۲/۸۹ ساعت۴۵ :۱۲برنامه سیمای خانواده شبکه ۱

پنج شنبه ۲۹/۲/۹۰ ساعت ۱۹برنامه کیمیای سلامت شبکه اصفهان

چهارشنبه ۱۱/۳/۹۰ساعت ۹ برنامه سیب شبکه تهران

شنبه ۱۵/۵/۹۰ برنامه خانه ما شبکه ۲ ساعت ۸:۰۰

شنبه ۲۲/۵/۹۰ برنامه خانه ما شبکه ۲ ساعت ۸:۰۰

چهارشنبه ۲/۶/۹۰ برنامه سیب شبکه تهران ساعت

شنبه ۲۶/۶/۹۰ ساعت ۲۰:۰۰ برنامه خانه مهر جام جم

یکشنبه ۲۷/۶/۹۰ ساعت ۸:۳۰ برنامه طلوع

شنبه ۹/۷/۹۰ ساعت ۱۱:۰۰ برنامه کیمیای سلامت شبکه ۳

یکشنبه ۱۰/۷/۹۰ ساعت ۷:۳۰ برنامه طلوع شبکه ۴

شنبه ۷/۸/۹۰ ساعت ۱۱:۰۰ برنامه کیمیای سلامت شبکه۳

شنبه ۱۳/۸/۹۰ ساعت ۱۰:۰۰ برنامه صبحی دیگرشبکه آموزش

پنج شنبه ۱۹/۸/۹۰ساعت ۲۰:۰۰ شبکه تهران

شنبه ۲۱/۸/۹۰ ساعت ۱۱:۰۰ برنامه سلامت باشید شبکه۳

جمعه ۲۵/۹/۹۰برنامه خانه مهر ساعت ۲۰:۳۰ جام جم

پنج شنبه۲۵/۱۰/۹۰برنامه خانه مهر ساعت ۲۰:۳۰ جام جم ۲

پنج شنبه۱۸/۱۲/۹۰برنامه خانه مهر ساعت ۲۰:۳۰ جام جم ۲

دوشنبه ۴/۲/۹۱ساعت ۱۰:۰۰ شبکه تهران
پنج شنبه ۱۳/۷/۹۱ ساعت ۱۲:۰۰ شبکه جام جم ۱ برنامه خانه مهر

سه شنبه ۲۵/۷/۹۱ ساعت ۱۰:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده

پنج شنبه۲۷/۷/۹۱برنامه خانه مهر ساعت ۱۲ جام جم ۱

سه شنبه ۲/۸/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
سه شنبه ۹/۸/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
دوشنبه ۱۵/۸/۹۱ ساعت ۱۰شبکه جام جم
سه شنبه ۱۶/۸/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
جمعه ۲۶/۸/۹۱ ساعت ۱۹:۰۰ برنامه خانه مهر جام جم
دوشنبه ۱۳/۹/۹۱ ساعت ۸:۴۵شبکه جام جم ۱ برنامه آفتاب مهربانی
دوشنبه ۲۰/۹/۹۱ ساعت ۱۰:۰۰شبکه جام جم ۱ برنامه آفتاب مهربانی
دوشنبه ۱۱/۱۰/۹۱ ساعت ۸:۴۵شبکه جام جم ۱ برنامه آفتاب مهربانی
سه شنبه ۱۲/۱۰/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
سه شنبه ۱۹/۱۰/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
دوشنبه ۲/۱۱/۹۱ ساعت ۸:۴۵شبکه جام جم ۱ برنامه آفتاب مهربانی

سه شنبه ۱۷/۱۱/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
سه شنبه ۲۴/۱۱/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
سه شنبه ۱/۱۲/۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
سه شنبه ۱۷/۲/۹۲ ساعت ۱۲:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
سه شنبه ۲۴/۲/۹۲ ساعت ۱۱:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
سه شنبه ۳۱/۲/۹۲ ساعت ۱۱:۳۰ شبکه ۱ برنامه سیمای خانواده
پنج شنبه ۶/۴/۹۲ ساعت ۱۷:۰۰شبکه ۵
یکشنبه ۳۱/۶/۹۲ ساعت ۱۰:۰۰ برنامه سیمای خانواده
یکشنبه ۷/۷/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۱۴/۷/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۲۱/۷/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۲۸/۷/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۵/۸/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۱۲/۸/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده
یکشنبه ۳/۹/۹۲ ساعت ۱۲:۳۰ برنامه سیمای خانواده

دوشنبه ۲۳/۱۰/۹۲ ساعت ۸:۰۰ برنامه طلوع شکه ۴

یکشنبه ۴/۱۲/۹۲ ساعت ۱۲:۳۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۱۱/۱۲/۹۲ ساعت ۱۱:۱۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۱۸/۱۲/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۱۷/۱/۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده

یکشنبه ۳۱/۱/۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه سیمای خانواده

دوشنبه۸/۲/۹۳ ساعت ۱۲برنامه سیمای خانواده

دوشنبه۱۵/۲/۹۳ ساعت ۱۲برنامه سیمای خانواده

دوشنبه۲۹/۲/۹۳ ساعت ۱۲ برنامه سیمای خانواده

سه شنبه ۳۰/۲/۹۳ ساعت ۷ برنامه یک گام به پیش شبکه خبر

جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۲۰ شبکه ورزش برنامه کاوش با موضوع” تاتو در ورزشکاران”

شنبه ۱۷/۸/۹۳ ساعت ۱۲:۱۵ تا حدود ۱۳ برنامه سیمای خانواده

شنبه ۹۳/۸/۲۴ ساعت ۱۲:۱۵ تا حدود ۱۳ برنامه سیمای خانواده

شنبه ۹۳/۹/۱ساعت ۱۲:۱۵ تا حدود ۱۳ برنامه سیمای خانواده

شنبه ۹۳/۹/۸ ساعت ۱۲:۳۰ تا حدود ۱۳ برنامه سیمای خانواده

شنبه ۹۳/۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۰ تا حدود ۱۳ برنامه سیمای خانواده

پنج شنبه ۹۳/۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰ برنامه ” کلینیک پوست و مو” شبکه تهران

سه شنبه ۹۳/۱۰/۹ ساعت ۱۶:۵۰ برنامه به خانه بر می گردیم شبکه تهران


سه شنبه ۱۸ فروردین ساعت ۱۷:۱۵ برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

سه شنبه ۱ اردیبهشت ساعت ۱۷:۱۵ برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۷:۱۵ برنامه با خانه باز می گردیم شبکه تهران

یکشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۹ تیر ساعت ۱۷:۰۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۶ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۷:۱۵ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۶:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

 سه شنبه ۱۲ آبان ساعت ۴:۴۵ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

دوشنبه ۲۱ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز میگردیم شبکه تهران

سه شنبه ۲۰ دی ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۲۰ بهمن ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۱۸ فروردین ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۴۵ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

شنبه ۸ خرداد ساعت ۹:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

چهارشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

چهارشنبه ۲ تیر ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۶ آبان ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۳:۱۵ برنامه پزشکی شبکه آموزش

برنامه های سال ۹۵:

سه شنبه ۱۸ فروردین ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۴۵ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۶ خرداد ساعت ۱۶:۴۵ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

شنبه ۸ خرداد ساعت ۹:۳۰ برنامه نسخه شبکه اول

چهارشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

چهارشنبه ۲ تیر ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۷ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

پنج شنبه ۶ آبان ساعت ۱۷:۳۰ برنامه به خانه باز می گردیم شبکه تهران

سه شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۳:۱۵ برنامه پزشکی شبکه آموزش

پنج شنبه ٩دي ساعت ١٧:٣٠ برنامه به خانه باز مي گرديم شبكه تهران

پنج شنبه ٢١ بهمن ساعت ١٧:٣٠ برنامه به خانه باز ميگرديم شبكه تهران

با توجه به زنده بودن برنامه ممکن است زمان پخش برنامه با ۱۵ دقیقه تاخیر پخش گردد.

Back to top
EnglishIran